Skip to main content

Research Repository

Advanced Search

Chương 8-KẾTOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Nguyen, Tam

Authors

Tam NguyenContributors

Dang Duc Son
Editor

Abstract

Chương 8 giúp bạn đọc hiểu được khái niệm và phân loại các khoản đầu tư tài chính của doanh nghiệp, phương pháp hạch toán kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn. Các khoản đầu tư tài chính là tài sản của doanh nghiệp, có vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bởi nó là một trong những công cụ tài chính nhằm giúp doanh nghiệp sử dụng các khoản tiền nhàn rỗi hiệu quả, gia tăng lợi ích và giá trị cho doanh nghiệp. Chương 8 cũng giới thiệu các vấn đề liên quan đến việc tính toán, hạch toán các khoản dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành, từ đó đưa ra nội dung và phương pháp hạch toán các nội dung kế toán và trình bày các thông tin trên các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Citation

Nguyen, T. (2018). Chương 8-KẾTOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH. In D. D. Son (Ed.), Financial accounting textbook. Hanoi: Vietnam National University Publishing House

Acceptance Date Jan 2, 2017
Online Publication Date Jan 1, 2018
Publication Date Jan 1, 2018
Deposit Date Mar 13, 2019
Book Title Financial accounting textbook
ISBN 9786046299349
Public URL https://nottingham-repository.worktribe.com/output/1634842

Downloadable Citations