Skip to main content

Research Repository

Advanced Search

Accounting for Inventory and cost of goods sold

Nguyen, Tam

Authors

Tam NguyenContributors

Dang Duc Son
Editor

Abstract

Chương 4 giới thiệu phương pháp kế toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán của doanh nghiệp. Hàng tồn kho là những tài sản lưu động có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, thường bao gồm nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng
trong quá trình sản xuất – kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ của đơn vị; trong khi giá vốn giúp người đọc báo cáo tài chính xác định được chi phí liên quan đến sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ. Chương này trình bày các vấn đề liên quan đến hàng tồn kho và giá vốn hàng bán, bao gồm việc phân loại, tính giá hàng tồn kho, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được đề cập nhằm làm rõ nguyên tắc kế toán hàng tồn kho, giá vốn hàng bán theo các chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam hiện hành, từ đó đưa ra nội dung và phương pháp hạch toán các nội dung kế toán và trình bày các thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Acceptance Date Jan 2, 2017
Online Publication Date Jan 1, 2018
Publication Date Jan 1, 2018
Deposit Date Mar 13, 2019
Book Title Financial accounting textbook
ISBN 9786046299349
Public URL https://nottingham-repository.worktribe.com/output/1634812


Downloadable Citations