Giallombardoa, D., Nevin, A. C., Lewis, W., Nawrat, C. C., Kitson, R. R., & Moody, C. J. (2014). Synthesis of toxyloxanthone B. Tetrahedron, 70(6), https://doi.org/10.1016/j.tet.2013.12.055