Liu, X., Ren, Z., Chang, X., Gao, H., & Aickelin, U. Draw a line on your PDA to authenticate.